Eğitim Alma Hareketliliği

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu (ECHE sahibi olması zorunlu değildir) ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.

Faaliyetten Faydalanma Koşulları

Personel Eğitim Alma Hareketliliği İçin Asgarî Ve Azamî Süreler:

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 5 iş günü olarak belirlenmiştir. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Hareketliliğe Katılacak Personelin Belirlenmesi

Personel hareketliliği faaliyetinde seçim süreci; ilan, başvuru alımı ve değerlendirmeden oluşan bir süreçtir.

İlan Süreci:

Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğünün internet sayfası, çeşitli ilan panoları ve hedef kitlenin kurumsal e-posta adreslerine gönderilen e-postalar aracılığı ile ders verme/eğitim alma hareketliliği ve başvuru süreci hakkında bilgi verilerek ilana çıkılır. (Yükseköğretim kurumu isterse, aynı sözleşme dönemi için birden fazla ilana çıkabilir ve birden fazla başvuru tarihi belirleyebilir.)

Başvuru Süreci:

Anadolu Staj Konsorsiyumu Personel Değişimi Başvuruları Çalışma Takvimi’nde belirtilen tarihlerde on-line olarak alınır. Davet Mektubu ile birlikte Başvuru Formunun 2 nüsha çıktısının başvuru esnasında teslimi zorunludur.

Asgari Şartlar:

Faaliyete katılacak personelin aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir:

Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

Değerlendirme Kriterleri:

Değerlendirme sürecinin adil ve tutarlı olabilmesi için tüm personele eşit derecede uygulanabilecek nitelikte değerlendirme ölçütleri, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgari şartlar ve Ulusal Ajans’ın yayınlamış olduğu Yükseköğretim Kurumları için Erasmus+ El Kitabında yer alan değerlendirme kriterlerine uygun olarak belirlenmiştir. Belirlenen Değerlendirme Ölçütlerine göre başvuruların değerlendirmesi yapılır ve sıralama puanlarına göre asıl - yedek listesi oluşturulur.


Belgeler;

 • Davet Mektubu
 • Online Başvuru Formu Çıktısı (2 nüsha)
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
 • Eğitim Alma Hareketliliği Hareketlilik Sözleşmesi- Mobility Agreement (Her iki kurum yetkilileri tarafından imzalı ve mühürlü)
 • Eğitim Alma Hareketliliği Hibe Sözleşmesi
 • Euro Hesabı IBAN No
 • Görevlendirme Kararı
 • Katılım Sertifikası
 • Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş çıkışları gibi)
 • AB Anketi
 • Pasaport Fotokopisi
 

*Tüm belgeler bilgisayar ortamında düzenlenmelidir.

NOT: Evraklarında eksiklik olan personellerimizin kalan %20 oranındaki ikinci hibe ödemeleri yapılmayacaktır.

Hibe Ödemeleri

ÖĞRETİM ELEMANI/PERSONEL GÜNLÜK HARCIRAH HİBESİ MİKTARLARI

Seyahat Gideri Ödemeleri

Erasmus+ döneminde Personel Hareketliliğinden faydalanacak olan personel, günlük hibe miktarına ek olarak seyahat maliyetlerini karşılamak için seyahat mesafelerine karşı gelen tutarı alacaktır:


Seyahat mesafesinin hesaplanmasında Avrupa Birliği’nin Erasmus+ programının yürütülmesinden sorumlu kurum olan Avrupa Komisyonu’nun mesafe hesaplayıcısı (distance calculator) kullanılacaktır. Belirtilen mesafe hesaplayıcısına ulaşmak için: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Seyahat gideri ödemesi, personelin yerleşik olduğu üniversite şehrinden faaliyet gerçekleştireceği üniversite şehrine kadar olan ulaşımı karşılamaktadır. Mesafe hesaplayıcısında belirtilen tutar haricinde hiçbir ücret ödenmeyecektir.

Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu: Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Personelin faaliyetten hibesiz faydalanabilmesi için de başvuru yapması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.